Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:  Verplichtingen van de autorijschool

1.1. De leerling krijgt praktijkles van een ervaren instructeur die aan alle eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2. Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd, nadat je de examenkosten betaald hebt en de rijschool vindt dat je er klaar voor bent.

1.3. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4. De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5. De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 ARTIKEL 2:  Verplichtingen van de leerling

2.1. om rijlessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn. tevens dient de leerling tijdens de lessen en examens een geldig legitimatiebewijs te hebben.

2.2. De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, dit kan tot 48 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. de lesblokken van 2 uur en meer kunnen afgezegd of verschoven worden tot 72 uur voor de rijles.

2.4. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.5. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3:  Voorwaarden wijze van betaling

3.1. Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2. Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn.

3.3. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

A. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

B. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5. Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.

ARTIKEL 4:  Rijexamens

4.1. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2. Omstandigheden en aansprakelijkheid

A. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer omstandigheden, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

B. De leerling ontvangt na het inplannen van het examen een oproepkaart van CBR. De leerling is verantwoordelijk voor de geplande examen. De rijschool is niet verantwoordelijk voor eventuele files in het verkeer of  vergissing van aanvangstijd van de geplande examens. De leerling dient tevens te voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden welke op de oproepkaart staan vermeld.

4.4. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het gratis examen.

ARTIKEL 5:  Beëindigen van overeenkomsten

5.1. De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

A. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
B. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6:  Aanvullende afspraken

6.1. De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2. In geval van een langdurige afwezigheid (langer dan 3 weken) van de leerling, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden of andere verplichtingen, kan de rijschool niet garanderen dat de leerling onmiddellijk na terugkeer kan deelnemen aan rijlessen. In dergelijke gevallen behoudt de rijschool zich het recht voor om de leerling achteraan in de wachtlijst te plaatsen, waarbij de volgorde van inschrijving wordt gerespecteerd. Dit betekent dat de leerling mogelijk enige tijd moet wachten voordat hij of zij kan deelnemen aan rijlessen, afhankelijk van de beschikbaarheid van instructeurs en lesuren.

ARTIKEL 7:  Lespakketten

7.1. Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

7.2. rijschool geeft geen restitutie voor de gekochte pakketten. je hebt immers een flinke korting gehad op de prijs +praktijkexamen.

7.3.  Onze administratie kosten bedragen 25 euro.

7.4.  Rijlespakketten zijn 1 jaar geldig, 1 jaar is van 1 januari t/m 31 december. Er kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met rijschool.

7.5.  De prijzen van de rijlespakketten zijn van toepassing voor Eemnes. Voor Emmeloord is een toeslag van € 125,- van toepassing. Voor meer informatie, neem contact op met rijschool.

7.6.  Pakketten dienen voor het einde van het huidige kalenderjaar (uiterlijk vóór 31 december) voldaan, anders vervalt de prijs van het pakket en komt de prijs van het nieuwe jaar in plaats daarvan.

7.7.  Vanwege uitzonderlijke omstandigheden (inflatie en hoge energie prijzen) behoudt de rijschool het recht om de rijlespakketten tussentijds te verhogen.

Open chat
Scan the code
Hi! Kunnen wij jou ergens mee helpen?